Algemene Inkoopvoorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN COLSON Transportwielen B.V.

Art. 1.

Voor overeenkomsten, met onze vennootschap aangegaan, gelden uitsluitend onze inkoopvoorwaarden. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk wanneer deze door ons schriftelijk is goedgekeurd.

Art. 2.

a. Wij zijn alleen aan onze order gebonden als deze geplaatst is met ons gebruikelijke orderformulier en de leverancier, ten bewijze van zijn acceptatie, de met de order meegezonden orderbevestiging, getekend en gedateerd, binnen 10 dagen na de datum van onze order aan ons heeft teruggezonden.
b. Door onze order te accepteren verklaart de leverancier te hebben afgezien van zijn eigen verkoopvoorwaarden.
c. Alle mededelingen omtrent de order moeten door de leverancier schriftelijk worden gedaan of bevestigd, onder vermelding van door ons opgegeven ordernummers en referenties.
d. lid a. is niet van toepassing indien levering zonder schriftelijke bevestiging binnen 48 uur na de besteldatum plaatsvindt.

Art. 3.

a. Levering dient te geschieden franco zonder kosten aan het door ons in onze order te noemen adres.
b. De buitenverpakking van goederen moet gemerkt worden met het door ons op te geven ordernummer.
c. Bij elke zending moeten paklijsten worden gevoegd, waarop duidelijk ons ordernummer voorkomt.
d. Bij verzending van de goederen naar een ander dan ons adres te Veenendaal dient een kopie van de paklijst bij de factuur te worden ingevoegd.
e. Goederen kunnen uitsluitend op werkdagen van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur in ontvangst genomen worden.
f. Door ons opgegeven merken en ordernummers vormen een onderdeel van de order. Alle kosten ontstaan door onjuiste adressering, merken of aflevering zijn voor rekening van de leverancier.

Art. 4.

a. Als gewicht en aantal der geleverde goederen zal uitsluitend het door ons bij aankomst vastgestelde gewicht c.q. aantal worden aanvaard. De leverancier heeft het recht bij telling c.q. weging aanwezig te zijn.
b. De leveringen zullen betreft hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming zijn met de door de leverancier voor akkoord getekende order.
c. Zij zullen van deugdelijke materialen vervaardigd en van goede uitvoering zijn, gelijk aan de specificatie die door ons is verstrekt of overeenkomstig de monsters c.q. specificatie, door de leveranciers bij hun aanbieding aan ons ter beschikking gesteld.
d. De leverancier garandeert de door hem geleverde goederen, gedurende 12 maanden na het tijdstip van ingebruikstelling van het object, waarvoor de leverantie bestemd is.
e. Goederen welke gebreken of materiaalfouten vertonen zullen door de leverancier gratis hersteld of franco worden vervangen, ongeacht of het gebrek bij ons dan wel bij de kopers van onze producten is vastgesteld.

Art. 5.

a. Vóór verzending zal de verkoper zorgvuldig onderzoeken en beproeven of de goederen overeenkomstig het bestelde zijn. Wij kunnen verlangen dat wij bij zulke beproevingen aanwezig zullen zijn terwijl op verzoek een gewaarmerkt afschrift van het beproevingsrapport moet worden overlegd.
b. Het onderzoek c.q. de beproeving van materialen in aanwezigheid van een daartoe aangestelde persoon impliceert niet de goedkeuring of aanvaarding van de leverantie.
c. De kosten van beproeving en onderzoek door de leverancier zijn voor diens rekening. De kosten van aanwezig zijn van door ons aangestelde personen zijn voor onze rekening.
d. Indien de leverancier of de door ons aangestelde persoon bij de beproeving c.q. het onderzoek constateert dat de goederen niet voldoen aan het daaromtrent in de order gestelde, zal de leverancier ons daarover schriftelijk inlichten en overigens al het mogelijke doen om aan het tussen hem en ons overeengekomene te voldoen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de leverancier.

Art. 6.

Als het om welke reden niet mogelijk is, dat de door ons bestelde goederen op het afgesproken tijdstip kunnen worden afgeleverd, zal de leverancier of wel de goederen in eigen opslag houden, dan wel zodanig opslaan of beveiligen, dat de goederen niet in uitvoering of kwaliteit achteruit gaan. Indien vertraging van de levering geschiedt op ons verzoek, zal over de kosten van opslag nader worden onderhandeld.

Art. 7.

a. Goederen blijven voor risico van de verkoper tot op het ogenblik waarop zij op het door ons opgegeven adres worden bezorgd.
Goederen die op grond van artikel 6 niet kunnen worden afgeleverd, liggen voor ons risico vanaf een nader tussen de leverancier en ons te bepalen datum. Het transportrisico blijft evenwel voor de rekening van de leverancier.
b. De verzekeringspremie voor het transport kan aan ons niet worden doorberekend.

Art. 8.

Het tijdstip van levering wordt bepaald in wederzijds overleg en staat vermeld in de order. De levertijd vangt aan op het ogenblik, dat wij de leverancier in het bezit hebben gesteld van tekeningen, onderdelen, stempels, matrijzen en andere materialen, noodzakelijk voor een goede uitvoering van de order. Indien de levertijd wordt overschreden hebben wij het recht, zonder gerechtelijke tussenkomst de order, dan wel het niet geleverde deel, te annuleren.

Art. 9.

a. Indien bij ontvangst der goederen blijkt dat deze niet geleverd zijn overeenkomstig de specificaties in onze order, hebben wij het recht de goederen, onder schriftelijke opgave van de reden van afkeuring, voor rekening van de leverancier aan het door hem op te geven adres te retourneren. De eigendom en het risico van deze goederen gaat op dat ogenblik direct terug aan de leverancier.
b. Voor zover afgekeurde goederen door ons worden behouden, zal de leverancier ons schadeloos stellen voor alle kosten, die door ons gemaakt zijn om de goederen in overeenstemming met de order te brengen. Het bedrag van de schadeloosstelling zal in wederzijds overleg worden geregeld. Die schadeloosstelling kan evenwel nimmer het bedrag van de koopprijs te boven gaan.

Art. 10.

a. De tussen leverancier en ons overeengekomen prijs zal worden betaald binnen de termijn die daaromtrent in de order is bepaald of, bij uitgestelde levering op ons verzoek, binnen dezelfde termijn, als ware geleverd.
b. Verpakking wordt geacht in de prijs van het geleverde te zijn begrepen, tenzij daaromtrent in de order anderszins is bepaald.
Indien een afzonderlijk berekende emballage prijs is overeengekomen, behouden wij het recht voor bruikbare verpakking te retourneren en het daarvoor berekende bedrag bij de betaling af te trekken.

Art. 11.

a. Alle modellen, stempels, matrijzen en andere hulpmiddelen, door ons ter beschikking van de leverancier gesteld, dan wel voor onze rekening door de leverancier ten behoeve van een goede uitvoering van onze order gekocht, gemaakt of aangeschaft, zijn en blijven ons eigendom.
De leverancier zal deze hulpmiddelen in goede staat houden en tegen alle risico’s verzekerd houden.
Na de uitlevering van de order, dienen zij aan ons te worden geretourneerd, tenzij schriftelijk tussen leverancier en ons anders is overeengekomen. In gebreke blijven impliceert het aanhouden van de betaling tot de leverancier aan de terugzending heeft voldaan, dan wel de hulpmiddelen heeft vervangen voor zijn kosten of weer in goede bruikbare staat heeft gebracht, al naar het goedkoopste is, zulks in gezamenlijk overleg.
b. De leverancier zal deze door ons beschikking gestelde onder 11a genoemde hulpmiddelen niet gebruiken voor enig ander doel, dan tussen hem en ons overeengekomen is, tenzij schriftelijk tussen leverancier en ons anders is bepaald.

Art. 12.

De leverancier waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, omschreven in onze order, in alle opzichten voldoen aan alle wettelijke eisen, van overheidswege of andere zijde gegeven voorschriften, geldig op het tijdstip van levering.
Wij vrijwaren de leverancier volledig voor alle kosten, schaden en uitgaven, die het gevolg zijn van enige inbreuk op octrooien, licenties, toegepast bij de vervaardiging van voor de order noodzakelijke tekeningen, matrijzen en andere hulpmiddelen die door ons ter beschikking gesteld zijn van de leverancier.

Art. 13.

Ten aanzien van alle overeenkomsten met leverancier s verklaren wij domicilie te kiezen te onzen kantore te Veenendaal.

Versie 1 – 26 januari 2017