Disclaimer

Colson Europe B.V.
Generatorstraat 11
3903 LH  Veenendaal / Holland

Tel. +31 (0)318-536611
Fax +31 (0)318-526876
 

info@colson-europe.com

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 30111711
BTW nummer NL 807534924B02

Directeur:
De heer E.J. Venema
 

Door het gebruiken van de website van Colson Europe B.V., verklaart u zich akkoord met de navolgende voorwaarden van voor het gebruik van de website. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website van Colson Europe B.V. niet te gebruiken.

Colson Europe B.V. behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging de inhoud van deze site op ieder moment te wijzigen, aan te vullen, of tekst te verwijderen, om welke reden dan ook. De informatie op de website van Colson Europe B.V. is met grote zorgvuldigheid samengesteld.

Colson Europe B.V. garandeert echter niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten, virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur. Noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert.

Colson Europe B.V. is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van de informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op de website (waaronder logo’s, grafische voorstellingen, teksten en alle overige gegevens) berusten uitsluitend bij Colson Europe B.V. en/of haar licentiegevers. Colson Europe B.V. en/of haar licentiegevers behouden zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. U mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zo ver dit nodig is voor uw eigen niet commerciële gebruik van de website of voor zo ver dit is toegestaan op grond van de wet.

Deze website bevat mogelijk links naar websites die door andere partijen dan Colson Europe B.V. worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Colson Europe B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Colson Europe B.V. is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

Uitgever van deze website, IT-Coördinatie:
Colson Europe B.V., Veenendaal

Grafische voorstellingen, ontwerp, concept, en programmering:
Margo Design (Ralf Margott), Münster http://www.margott.de